Archive

Posts Tagged ‘ความหมายของการพัฒนาองค์การ’

การพัฒนาองค์การ Organization Development ตอนที่ 1

เพิ่งอ่านข่าวไทยรัฐไปเมื่อวันก่อน พูดถึงเรื่องการนำระบบ 5ส. เข้ามาใช้ในการพัฒนาองค์การแล้วก็อยากเขียนถึงเรื่องการพัฒนาองค์การซักหน่อย เพราะผู้บริหารองค์การขนาดเล็กตลอดไปจนถึงขนาดย่อมจำนวนไม่น้อยทีเดียว ที่เข้าใจเรื่องการพัฒนาองค์การยังไม่ถ่องแท้เท่าไหร่

คำว่าการพัฒนาองค์การ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Organization development ก็แปลตรงๆ ตัวนั่นแหละครับ แต่คำคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เห็นมาก… จำได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมาในเมืองไทยก็หลายปีแล้ว ตั้งแต่ยุคที่มีการนำวิธีการที่เรียกว่า T-group เข้ามาในเมืองไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 โดย ศ. ดร. หลุย จำปาเทศ แต่เริ่มมานิยมมากและพูดถึงกันแพร่หลายตอนช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งปี พ.ศ. 2540

แต่จนถึงปัจจุบัน หลายองค์การก็ยังเข้าใจในเรื่องการพัฒนาองค์การอย่างผิดๆ บางแห่งพาลคิดว่า การพัฒนาองค์การคือการที่ปีนึงๆ จะพาพนักงานไปทำกิจกรรมที่เรียกว่า Walk Rally ในขณะที่อีกหลายองค์การก็นึกเอาว่า การพัฒนาองค์การคือเอาเครื่องมืออย่าง KPIs, Balanced scorecard หรือ ระบบมาตรฐานอย่าง ISO9001, QMS, TQM ฯลฯ เข้ามาใช้ในองค์การ แต่ที่เข้าใจผิดสุดๆ ก็เห็นจะเป็นที่บางองค์การจะมีความเชื่อว่า เมื่อได้เอาเครื่องมือพวกนี้ เอาระบบพวกนี้ เข้ามาใช้ในองค์การแล้ว มันจะนำพาองค์การให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน 100%

การพัฒนาองค์การคืออะไร?
ในยุคแรกๆ นั้น นักคิดอย่าง Richard Beckhard (1969) ได้ให้คำนิยามของการพัฒนาองค์การเอาไว้ว่า “การพัฒนาองค์การ คือความพยายามในระดับองค์การที่มีการวางแผนและจัดการจากระดับบนขององค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งขององค์การ ผ่านการวางแผนและแทรกแซงกระบวนการขององค์การด้วย โดยอาศัยความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์”

สังเกตได้ว่า เขาเน้นความสำคัญไปที่การจัดการจากระดับบนขององค์การ และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้น นักวิชาการเปรียบเทียบองค์การว่าเป็นเหมือนเครื่องจักร หน่วยงานต่างๆ เปรียบเหมือนส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องจักร และผู้คนในองค์การเปรียบเหมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรให้ทำงาน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไป นิยามของการพัฒาองค์การจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป

Porras และ Robertson (1992) ได้ให้คำนิยามว่า “การพัฒนาองค์การหมายถึงการนำเอาทฤษฎี ค่านิยม กล-ยุทธ์ และเทคนิคทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้วางแผนการเปลี่ยนแปลงการทำงานในองค์การด้วยจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาบุคคล การปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ ทั้งนี้กระทำผ่านการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการทำงานของพนักงานในองค์การ”

แตไม่ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนไปยังไงก็ตาม หากพิจารณาจากนิยามของการพัฒนาองค์การให้ดีๆ แล้ว เราจะเห็นว่ามีความเหมือนกันอยู่ที่ต่างก็มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การโดยการใช้ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เหมือนกัน เพียงแต่ความแตกต่างที่สำคัญคือ ในยุคแรกๆ นั้นจะเป็นการผ่านจากระดับบนขององค์การมายังระดับล่าง ในขณะที่ในปัจจุบันนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในองค์การ (ซึ่งคำว่าพนักงานนองค์การนี้ หมายถึงทุกๆ คนในองค์การ นั่นเอง)

ใช่ครับ… การพัฒนาองค์การนั้นหมดยุคของการที่ทำเพราะผู้บริหารเห็นดีเห็นงาม เลยสั่งให้ทำๆ ไป โดยที่ไม่ได้สื่อสารกับพนักงานทุกระดับในองค์การเลย ไปแล้ว จึงไม่แปลกที่ทางญี่ปุ่น ซึ่งประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาองค์การอย่างมาก จึงเน้นใช้แนวคิด TQM (Total Quality Management) ซึ่งเป็นการบริหารองค์การแบบองค์รวม ทุกคนมีส่วนร่วม

ตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่อง ขั้นตอนในการพัฒนาองค์การกันครับ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • Beckhard, R. (1969). Organization development: Strategies and Models. Reading, MA: Addison-Wesley.
  • Porras, J. I., & Robertso, P. J. (1992). Organization development: Theory, practice, and research. In M. D. Dunnette, & L. M. Hough, Handbook of industrial and organizational psychology 2nd ed. (Vol. 3, pp. 719-822). Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
Advertisements
%d bloggers like this: